STOP DYSFONII !

Biuro projektu

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
ul. Energetyków 2, bud. A22
65-729 Zielona Góra

Koordynator: Ewa M. Skorek
e-mail: E.Skorek@wlnz.uz.zgora.pl
 
 

Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Trzecia Misja Uczelni (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).
 
Trzecia Misja Uczelni
Konkurs Trzecia Misja Uczelni  dotyczy opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Współczesna uczelnia ma do wypełnienia trzy misje: 1) kształcenie, 2) działalność naukowo-badawcza, 3) kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem. Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach - ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej. Kluczowym elementem projektu jest współpraca z właściwymi merytorycznie podmiotami działającymi na rzecz edukacji. Podmioty realizujące projekt opracowują i realizują wspólnie program służący wypełnianiu trzeciej misji uczelni, inspirując społeczność lokalną do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów. Uczelnia w ramach współpracy udostępnia swoje zasoby, np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową, z kolei zadaniem pozostałych podmiotów realizujących projekt jest aktywne włączenie społeczności lokalnej w realizację działań naukowych i dydaktycznych. Zadaniem uczelni jest działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Działania stanowią forum aktywności społecznej realizowanej poprzez programy dostępne dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (informacje opracowane na podstawie prezentacji przygotowanej przez NCBiR: trzecia_misja_uczelni.pdf).
 
Projekt "Stop dysfonii!"
Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T108/18
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski
Partner: Miasto Zielona Góra
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020
Dofinansowanie projektu z UE: 69 112,23 PLN

Projekt partnerski prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski i Miasto Zielona Góra. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie emisji i higieny głosu. Uczestnikami projektu jest 150 czynnych zawodowo nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. Szkolenia prowadzi kadra Uniwersytetu Zielonogórskiego specjalizująca się w problematyce emisji i higieny głosu oraz profilaktyce dysfonii. Oczekiwanym rezultatem przeprowadzonych szkoleń jest: pogłębienie wiedzy w zakresie najnowszych wyników polskich i światowych badań naukowych dotyczących zagadnień emisji głosu, czynników ryzyka zaburzeń głosu, czynników chroniących i ich roli w profilaktyce zaburzeń głosu i dysfonii zawodowych oraz innych zakresach wskazanych przez Uczestników podczas rekrutacji; pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie technik oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych, rozluźniania mięśniowego, podstawy ciała podczas fonacji oraz innych - wskazanych przez uczestników podczas rekrutacji; kształtowanie i doskonalenie prawidłowych nawyków oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników. Ukończenie szkolenia potwierdzone jest zaświadczeniem.